شرایط حذف نیمسال تحصیلی ۹۹ - ۹۸

بند مجاز بودن دانشجویان در حذف بدون احتساب در سنوات برای آن دسته از دانشجویانی است که دانشگاه شان قادر به ارائه دروس به صورت الکترونیکی یا روش‌های نوین آموزشی نب ...

13 فروردین 1399 - 01:44

ضرورت تداوم آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها در نیم سال جاری

تهدید کرونا ویروس می‌تواند تبدیل به فرصت بی نظیر برای تحول در آموزش کشور و تقویت زیر ساخت‌ها برای ارائه آموزش‌های متنوع غیر حضوری و بالا بردن سطح تاب آوری نظام آ ...

12 فروردین 1399 - 13:41

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس