Cardinal Theme

سفر به کویر و همایش ظرفیت‌ها وچالش‌های گردشگری در آران و بیدگل به همت دانشکده علوم گردشگری یک روزه ظرفیت‌ها وچالش‌های گردشگری در آران و بیدگل به همت دانشکده علوم گردشگری


زمان شروع:
چهارشنبه ، 22 فروردین، 1397
00:00:00
زمان پایان:
جمعه ، 24 فروردین، 1397
00:00:00
توضیحات:

همایش یک روزه ظرفیت‌ها وچالش‌های گردشگری در آران و بیدگل به همت دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد و ایجاد مراکز اقامتی و درمانی کویر به عنوان ایده ای نو در صنعت گردشگری معرفی گردید.