Cardinal Theme

معارفه مهندسی معماری


زمان شروع:
چهارشنبه ، 02 آبان، 1397
00:00:00
زمان پایان:
چهارشنبه ، 02 آبان، 1397
00:00:00
توضیحات:

معارفه دانشجویان مهندسی معماری ساعت 9 الی 13روز چهارشنبه مورخ 1397/08/02 در سالن دکتر کاظمی آشتیانی برگزار گردید.