Cardinal Theme

معارفه انجمن برق


زمان شروع:
چهارشنبه ، 02 آبان، 1397
00:00:00
زمان پایان:
چهارشنبه ، 02 آبان، 1397
00:00:00
توضیحات:

معارفه دانشجویان مهندسی برق ساعت 14 الی 16روز چهارشنبه مورخ 1397/08/02 در سالن دکتر کاظمی آشتیانی برگزار گردید.