Cardinal Theme

معارفه مدیریت بازرگانی و صنعتی


زمان شروع:
شنبه ، 05 آبان، 1397
00:00:00
زمان پایان:
شنبه ، 05 آبان، 1397
00:00:00
توضیحات:

معارفه دانشجویان  مدیریت بازرگانی و صنعتی ساعت 13 الی 15روز شنبه مورخ 1397/08/05 در سالن دکتر کاظمی آشتیانی برگزار گردید.