Cardinal Theme

معارفه هنرهای اسلامی


زمان شروع:
یکشنبه ، 06 آبان، 1397
00:00:00
زمان پایان:
یکشنبه ، 06 آبان، 1397
00:00:00
توضیحات:

معارفه دانشجویان هنرهای اسلامی ساعت 13 الی 15روز یکشنبه مورخ 1397/08/06 در سالن دکتر کاظمی آشتیانی برگزار گردید.