Cardinal Theme

معارفه دانشجویان رشته مدیریت


زمان شروع:
دوشنبه ، 29 مهر، 1398
15:00:00
زمان پایان:
دوشنبه ، 29 مهر، 1398
17:00:00
توضیحات:

معارفه دانشجویان رشته مدیریت روز دوشنبه بیست و نهم مهرماه از ساعت 15 الی 17 در سالن شهید کاظمی آشتیانی برگزار شد.