Cardinal Theme

ترم تابستان 1401 دانشگاه علم و فرهنگ


زمان شروع:
شنبه ، 01 مرداد، 1401
00:00:00
زمان پایان:
پنجشنبه ، 03 شهریور، 1401
00:00:00
توضیحات:

شروع کلاس‌‌ها از شنبه 1401/05/01 بوده و تا پنجشنبه 1401/06/03 ادامه خواهدداشت. همچنین امتحانات دانشجویان از شنبه 5 شهریور ماه آغاز می‌شود و تا نهم شهریور ماه 1401 ادامه دارد.