Cardinal Theme

آیین دانش آموختگی 1401


زمان شروع:
پنجشنبه ، 30 تیر، 1401
00:00:00
زمان پایان:
پنجشنبه ، 30 تیر، 1401
00:00:00
توضیحات:

معاونت دانشجویی فرهنگی در نظر دارد آیین دانش آموختگی را در تاریخ 30 تیر ماه 1401 در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار نماید