Cardinal Theme

اکران فیلم "دیدن این فیلم جرم است"


زمان شروع:
شنبه ، 05 آذر، 1401
13:00:00
زمان پایان:
چهارشنبه ، 09 آذر، 1401
00:00:00
توضیحات:

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ فیلم "دیدن این فیلم جرم است" از روز شنبه مورخ1301/9/5تا روز چهارشنبه 1401/9/9(در سالن سینما 1)ساعت 15_13پخش خواهد شد.