رییس دانشگاه

رییس دانشگاه علم و فرهنگ

     

دکتر سیدسعید هاشمی

  • رییس دانشگاه
  • دانشیار-دانشکده علوم گردشگری
  • تلفن: 44214745
  • ایمیل: hashemi@usc.ac.ir