Cardinal Theme

هفدهمين نشست دانشجويی IEEE بخش ايران در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد

پنجشنبه دوم آذر ماه دانشگاه علم و فرهنگ ميزبان نمايندگان دانشجويی IEEE

پنجشنبه دوم آذر ماه دانشگاه علم و فرهنگ و شاخه دانشجويي IEEE دانشگاه، ميزبان نمايندگان دانشجويي IEEE دانشگاه هاي كشور بود. تاكنون ١٦ دوره نشست دانشجويي IEEE در دانشگاه هاي مختلف اجرا شده است كه دوره هفدهم به ميزباني دانشگاه علم و فرهنگ
برگزار شد.
لازم به ذكر است IEEE از مهمترين موسسات پژوهشي و انتشاراتي به ويژه در حوزه برق و كامپيوتر در دنيا مي باشد و در ايران نيز داراي نمايندگي بخش ايران است.

هفدهمین نشست دانشجویی بخش ایران در دانشگاه علم و فرهنگ با سخنرانی خانم دکتر محمودی رییس کمیته زنان

پذیرش