Cardinal Theme

صفحات وب کدام دانشکده و گروه های دانشگاه مورد بازدید بیشتری قرار گرفته است؟

نتایج حاصل از تحلیل استفاده از صفحات وب دانشگاه در دوره زمانی آبان ماه نشان می دهد از بین دانشکده های مختلف فنی مهندسی، علوم انسانی، هنر، علوم پایه و گردشگری، از صفحه دانشکده فنی مهندسی و زیر مجموعه آن بازدید به مراتب بیشتری صورت گرفته است.

در بین کل گروه های دانشگاه، صفحه گروه مهندسی مکانیک بیشترین بازدید را به خود اختصاص داده است و بعد از آن گروه مهندسی کامپیوتر قرار دارد. آمار بازدید گروه های دیگر در دانشکده های مختلف اختلاف زیادی با گروه های دانکشده فنی دارد. رتبه بازدیدها به تفکیک دانشکده ها به  شکل زیر است:

دانشکده فنی مهندسی

گروه مهندسی مکانیک، گروه مهندسی کامپیوتر

دانشکده  علوم انسانی

گروه حسابداری،  گروه روانشانسی

دانشکده هنر

گروه معماری، گروه طراحی پارچه و لباس

دانشکده گردشگری

جغرافیا، مدیریت گردشگری

دانشکده علوم پایه

گروه آمار، گروه ریاضی

همچنین در میان صفحات وب اعضای هیات علمی، به ترتیب صفحه آقای دکتر پرستش از گروه عمران، آقای دکتر آقابابایی از گروه عمران و آقای دکتر کارگر از گروه کامپیوتر بیشترین بازدید به عمل آمده است.

یکی از مهمترین عوامل بازدید یک وب سایت، بخش محتوا و اطلاع رسانی است که تا حد زیادی وابسته به مسوولین محترم دانشکده ها، گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی است. با این وجود طی برنامه ای قصد داریم مشارکت دانشجویان را در این بخش نیز جلب نماییم. در حال حاضر چنانچه دانشجویان محترم نظر یا پیشنهادی دارند می توانند از طریق ایمیل info@usc.ac.ir  مطرح نمایند.

بناداریم چنین آمارهایی را با معیارهای دیگر کیفیت وب، هرچند مدت یکبار منتشر نماییم و شما و مسوولین محترم دانشگاه را از وضعیت وب سایت دانشگاه و بخش های داخلی آن مطلع نماییم.

اداره فناوری اطلاعات دانشگاه