Cardinal Theme

شرایط و ضوابط سفر دانشگاهیان به کشور تاریخی یونان

شرایط و ضوابط سفر دانشگاهیان به کشور تاریخی یونان

بمنظور آشنایی با فرهنگ، تمدن و بازدید از آثار تاریخی و دانشگاهی کشور یونان و پس از رایزنی و پیگیری های انجام شده از طریق ستاد رفاهی وزارت علوم ثبت نام تور یونان آغاز می گردد.
شرایط و ضوابط سفر به کشور تاریخی یونان