Cardinal Theme

قابل توجه دانشجويان:دریافت كارت ورود به جلسه امتحانات

با توجه به شروع امتحانات پايان نيمسال 1-96 دانشج.ویان از تاریخ 96/10/11 لغایت 96/10/18 می توانند از گزارش 428 کارت ورود به جلسه امتحانات را دریافت نمایند.

دانشجويان توجه داشته باشند به هيچ وجه در پيشخوان آموزش ، اداره آموزش دانشگاه و دانشكدهها كارت صادر نخواهد شد.
******* دانشجويان فاقد كارت امتحاني اجازه شركت در جلسه امتحانات را نخواهند داشت.

متن کامل اطلاعیه