Cardinal Theme

گزارش بازدیدهای صفحات وب دانشکده ها، گروه ها و اعضای هیات علمی در آذر ماه

گزارش بازدیدهای صفحات وب دانشکده ها، گروه ها و اعضای هیات علمی در آذر ماه وضعیت بازدیدهای صفحات دانشگاه در آذر ماه تغییراتی نسبت به آبان ماه داشته است .

گزارش بازدیدهای صفحات وب دانشکده ها، گروه ها و اعضای هیات علمی در آذر ماه
وضعیت بازدیدهای صفحات دانشگاه در آذر ماه تغییراتی نسبت به آبان ماه داشته است که مهمترین آن به شکل زیر است:
رتبه بازدید دانشکده ها
1- دانشکده فنی
2- دانشکده علوم انسانی
3- دانشکده هنر
نکته جالب توجه کم شدن اختلاف بازدید بین دانشکده علوم انسانی و هنر است که نشان می دهد بازدیدهای دانشکده هنر در آذر ماه رشد خوبی داشته است
رتبه بازدید گروه ها ( در کل دانشگاه)
1- گروه کامپیوتر
2- گروه عمران
3- گروه طراحی پارچه
4- گروه معماری
5- گروه برق
بازدید گروه ها در ماه آذر نسبت به ماه آبان تغییرات زیادی داشته است. در دانشکده فنی گروه کامپیوتر در صدر بوده است و گروه مکانیک که در آبان ماه بیشترین بازدید را داشت به رده چهارم در دانشکده فنی نزول کرده است. در این میان رشد بازدیدکنندگان گروه طراحی پارچه و معماری در دانشکده هنر قابل توجه بوده است به نحوی که باعث رشد پر رنگ بازدیدهای دانشکده هنر شده است.
رتبه بازدید صفحات اعضای هیات علمی
در میان صفحات اعضای هیات علمی به ترتیب دکتر کارگر، دکتر آقابابایی، دکتر پرستش، دکتر ایمانی و دکتر پورجم بیشترین بازدیدها را در آذر ماه به خود اختصاص داده اند. نکته جالب توجه این است که تعداد بازدیدهای صفحات اعضای هیات علمی از تعداد بازدیدهای برخی گروه ها یا حتی دانشکده ها بیشتر بوده است. همچنین بررسی های اولیه نشان می دهد گروه ها و اساتیدی که محتوای مفیدتری تولید کرده اند تواسته اند بازدید های بیشتری به خود اختصاص دهند.
رصد صفحات وب دانشگاه ادامه دارد و امیدواریم روز به روز شاهد تقویت وب سایت دانشکده ها، گروه ها و اعضای هیات علمی باشیم که در نهایت منجر به تقویت وب سایت دانشگاه خواهد شد.