Cardinal Theme

با ارزیابی نظام عرضه و تقاضای رشته هاي تحصیلی دانشگاهی:

پيشرفت طرح ملى آسيب شناسى و شناسايى فرصت هاى اشتغال و کارآفرينى

مهندس سیروس دشتی، معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان (ستفا) جهاد دانشگاهی گفت: آسیب شناسی و شناسایی فرصت ها و زمینه های اشتغال و کارآفرینی در 20 رشته تحصیلی دانشگاهی را در دستور کار داریم.

دشتی افزود: کارفرمای این طرح، معاونت امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه كشور است. هدف از اجرای این طرح این است که در ابعاد کلان، بحث نظام عرضه و تقاضای این رشته ها را در کشور ارزیابی و مشخص کنیم که چه تعداد نیروی انسانی در این رشته های تحصیلی مورد نیاز است.

معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی ستفا خاطر نشان کرد: پس از انجام مطالعات، مسائل و مشکلات در ابعاد کلان اقتصادی یا عوامل نهادی که در اشتغال دانش آموختگان این رشته ها اثرگذار هستند، آسیب شناسی می شوند؛ به عنوان مثال، وضعیت پذیرش دانشجو و شاخص های توسعه در چارچوب نظام آموزش عالی بررسی می شوند.

دشتی بیان داشت: بحث مهم و کلیدی که بدنبال آن هستیم، بررسی و ارزیابی سرفصل های درسی این 20 رشته تحصیلی است؛ از اساتید، دانشجویان و کارآفرینان در این مورد نظرسنجی خواهد شد که سرفصل های درسی و آموزش هایی که در دانشگاه ها ارائه می شوند، تا چه میزان در توانمندسازی و توسعه مهارت های مورد نیاز بازار کار موثر هستند.

معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی ستفا با اشاره به انجام مراحل اول تا سوم این طرح افزود: در بازدید دکتر سعید نمکی، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه از مرکز مشاوره و هدایت شغلی در دانشگاه علم و فرهنگ، مراحل پیشرفت این طرح تشریح شد و طبق برنامه ریزی صورت گرفته، نتایج مطالعات اولیه بزودی در کارگروه آموزش سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه خواهد شد.

به گفته دشتی، انجام مطالعات میدانی، فاز بعدی این طرح است که مبنایی برای ارزیابی دقیق همه رشته های تحصیلی دانشگاهی خواهد بود. خروجی این طرح، کمک شایانی برای سیاستگذاران آموزش عالی و حتی (سیاستگذاران) حوزه بازار کار خواهد بود.