Cardinal Theme

27 اسفندماه، آخرین روز فعالیت دانشگاه علم و فرهنگ در سال 1396

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، بنا بر دستور آقای دکتر هاشمی، ریاست محترم دانشگاه علم و فرهنگ روز 28 اسفندماه دانشگاه تعطیل می باشد.

بنا بر این دستور، روز 27 اسفندماه آخرین روز فعالیت دانشگاه علم و فرهنگ در سال 1396بوده و کلیه کلاس ها در روز 28 اسفند تعطیل می باشد.