Cardinal Theme

انتصاب‌های جدید در دانشگاه علم و فرهنگ

«مشاور رییس در امور برنامه ریزی  و توسعه » و اعضا «کمیسیون بررسی موارد خاص» دانشگاه علم و فرهنگ منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، طی حکمی «سید سعید هاشمی» - سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ -  دکتر فرنوش باقری را به سمت « مشاور رییس در امور برنامه ریزی  و توسعه دانشگاه » منصوب کرد.

همچنین «جمال رحیمیان» و «دکتر زهرا حسین نژاد» به عضویت در «کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه» منصوب شدند.