Cardinal Theme

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد عمران-سازه و زلزله

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد عمران-سازه و زلزله به اطلاع می رساند :

تاریخ شروع کلاس درس آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها  توسط آقای دکتر حاجی رسولی ها ، از تاریخ 13/05/1397  تا  27 /05/97  می باشد.

آموزش دانشکده فنی ومهندسی