Cardinal Theme

انتقال رشته‌های آمار و ریاضی به دانشکده فنی و مهندسی

رشته های آمار و ریاضی به دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ منتقل گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ و به نقل از دکتر سجادی فر-معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه- براساس تغییراتی که دردانشکده علوم و فناوری های نوین زیستی به وجود آمده است، رشته‌های: آمار(کارشناسی ناپیوسته)، آمارسنجش آموزشی(کارشناسی)، آمار و کاربردها (کارشناسی)،ریاضی کاربردی- بهینه سازی(کارشناسی ارشد)،ریاضیات مالی(کارشناسی ارشد)، ریاضی کاربردی مالی(کارشناسی ارشد)، ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات(کارشناسی ارشد) و آمار ریاضی(کارشناسی ارشد) به دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه منتقل گردید.