موسسه توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ

تنها (NGO) دانشگاهی در گردشگری

موسسه توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ یک مجموعه غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی است که به دانشگاه علم و فرهنگ وابسته است و با هدف توسعه پایدار گردشگری در فرآیند مدیریت و برنامه ریزی فعالیت های مرتبط با گردشگری و هتل داری، کسب و کارهای نوین در گردشگری، مدیریت مقاصد گردشگری، پژوهشی، فرهنگی، آموزشی و گردشگری سلامت و پزشکی در حوزه ملی و بین المللی فعالیت می کند.