Cardinal Theme

اطلاعیه معافیت پزشکی

قابل توجه دانشجویانی که در درس تربیت بدنی شامل معافیت پزشکی می‎شوند.

1 . گواهی پزشک متخصص بعلاوه ضمائم ( عکس،آزمایش، اسکن‌و....) را تحویل درمانگاه (خانم تورچی) داده و از ایشان وقت بگیرید.

2 . در موعد مشخص شده پس از تایید پزشک دانشگاه، گواهی ایشان را تحویل دفتر گروه عمومی (خانم محبت پور) داده تا پس از امضای مدیر گروه عمومی جهت ارائه به استاد مورد نظر آماده شود.

روزهای حضور پزشک دانشگاه سه شنبه‌ها است.

مهلت انجام امور مربوطه تا 7 اسفند 1397 بوده و این تاریخ قابل تمدید نیست. بدیهی است؛ به مراجعات بعد از این تاریخ پاسخی داده نخواهد شد.

گروه عمومی و دروس معارفی