Cardinal Theme

دانشگاه علم و فرهنگ موفق به اخذ مجوز دکترای رشته صنایع گردید

دکترای رشته صنایع در دانشگاه علم و فرهنگ دایر می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ مجوز دکترای صنایع با کد رشته ۵۵۹۲ و ظرفیت ۵ نفر در سال ۹۸ اخذ گردید.

انتخاب رشته پذیرفته شدگان تا یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه تمدید شده است‌.