Cardinal Theme

مشارکت دانشگاه علم و فرهنگ در پنجمین نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ

پنجمین نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ با برنامه های متنوع و با شعار صنعت چاپ، نوآوری و ارزش آفرینی برای تولید ملی از نهم تا چهاردهم شهریور در مراکز علمی، دانشگاهی و صنعتی از جمله دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، روزنگار پنجمین نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ در حالی از سوی دکتر محمد بیطرفان رئیس انجمن علمی فناوری چاپ اعلام شد که نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ به ایستگاه پنجم رسید.

روزنگار پنجمین نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ به شرح زیر  اعلام شده است:

9 شهریورماه – شنبه: نقش علوم و فناوری های نوین چاپ در انقلاب چهارم صنعتی به میزبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

10 شهریورماه – یکشنبه: کسب و کار دیجیتال و نقش شرکت های دانش بنیان در بومی سازی فناوری چاپ

به میزبانی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

11 شهریور – دوشنبه: شناسایی راهبردها و کارکردهای نوین فرهنگی و ارتباطی صنعت چاپ

به میزبانی: پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

12 شهریور – سه شنبه: ضرورت هم افزایی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، صمت و عتف از تهدید تا فرصت

به میزبانی: دانشگاه خوارزمی

13 شهریور – چهارشنبه: نقش صنعت چاپ در ایجاد فرصت های آموزشی برابر برای جوامع کم برخوردار

به میزبانی: کمیسیون ملی یونسکو در ایران

14 شهریور – پنج شنبه: صنعت چاپ، نوآوری و ارزش آفرینی برای تولید ملی و تامین مواد اولیه در شرایط تحریم

به میزبانی : پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و دانشگاه علم و فرهنگ

15 شهریور: جمعه: چاپ سبز، محیط زیست و استانداردهای ملی و جهانی

مشارکت دانشگاه علم و فرهنگ در پنجمین نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ

پنجمین نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ با برنامه های متنوع و با شعار صنعت چاپ، نوآوری و ارزش آفرینی برای تولید ملی از نهم تا چهاردهم شهریور در مراکز علمی، دانشگاهی و صنعتی از جمله دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، روزنگار پنجمین نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ در حالی از سوی دکتر محمد بیطرفان رئیس انجمن علمی فناوری چاپ اعلام شد که نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ به ایستگاه پنجم رسید.

روزنگار پنجمین نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ به شرح زیر اعلام شده است:

9 شهریورماه – شنبه: نقش علوم و فناوری های نوین چاپ در انقلاب چهارم صنعتی به میزبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

10 شهریورماه – یکشنبه: کسب و کار دیجیتال و نقش شرکت های دانش بنیان در بومی سازی فناوری چاپ

به میزبانی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

11 شهریور – دوشنبه: شناسایی راهبردها و کارکردهای نوین فرهنگی و ارتباطی صنعت چاپ

به میزبانی: پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

12 شهریور – سه شنبه: ضرورت هم افزایی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، صمت و عتف از تهدید تا فرصت

به میزبانی: دانشگاه خوارزمی

13 شهریور – چهارشنبه: نقش صنعت چاپ در ایجاد فرصت های آموزشی برابر برای جوامع کم برخوردار

به میزبانی: کمیسیون ملی یونسکو در ایران

14 شهریور – پنج شنبه: صنعت چاپ، نوآوری و ارزش آفرینی برای تولید ملی و تامین مواد اولیه در شرایط تحریم

به میزبانی : پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و دانشگاه علم و فرهنگ

15 شهریور: جمعه: چاپ سبز، محیط زیست و استانداردهای ملی و جهانی