اطلاعیه معافیت پزشکی درس تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویانی که در درس تربیت بدنی شامل معافیت پزشکی می شوند

1 . گواهی پزشک متخصص به‌علاوه ضمائم (عکس، آزمایش، اسکن و...) را تحویل درمانگاه (خانم تورچی) داده و از ایشان وقت بگیرید.

2 . در موعد مشخص شده پس از تایید پزشک دانشگاه گواهی ایشان را تحویل دفتر گروه عمومی (محبت پور ) داده تا پس از امضای مدیر گروه عمومی جهت ارائه به استاد مورد نظر آماده شود.

پزشک روزهای یکشنبه در دانشگاه حضور دارد.

مهلت انجام امور مربوطه تا 11 اسفند ماه 1398  می باشد و این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود. بدیهی است به مراجعه بعد از این تاریخ پاسخی داده نمی‌شود.

گروه عمومی و دروس معارفی