Cardinal Theme

اطلاعیه مهم دانشکده فنی و مهندسی در خصوص امتحان پایان ترم آزفیزیک ۱و۲

قابل توجه دانشجویان استاد شهبازی

برنامه امتحانی پایان ترم آزفیزیک ۱و۲ سرکار خانم شهبازی به شرح زیراست:

امتحان آزفیزیک۱:

یکشنبه ۱۴ دی وسه شنبه ۱۶ دی 

مطابق زمان تشکیل کلاس درس هر دانشجو در سیستم LMS برگزار می‌گردد.

امتحان آزفیزیک۲:

دوشنبه ۱۵ دی  وچهارشنبه ۱۷ دی

 مطابق زمان تشکیل کلاس درس  هر دانشجو، در  سیستم LMS برگزار می‌گردد.