نحوه برگزاری کلاسها و امتحانات پایانی در دوره تابستان 1400

نحوه برگزاری کلاسها و امتحانات پایانی در دوره تابستان 1400 را در لینک زیر مشاهده کنید

http://usc.ac.ir/files/1626076769043.pdf