تقویم آموزشی دوره تابستان سال 1400

تقویم آموزشی دوره تابستان سال 1400 در لینک زیر قابل مشاهده است

http://usc.ac.ir/files/1626589713012.pdf