تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 1400

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 1400 را در لینک زیر مشاهده کنید

http://usc.ac.ir/files/1627276050397.pdf