اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان مشمول معافیت پزشکی

قابل توجه دانشجویان که در درس تربیت بدنی دارای معافیت پزشکی هستند

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند؛ دانشجویان محترمی که شامل معافیت پزشکی می‌شوند باید به جای درس تربیت بدنی 1 و ورزش 1 ، دروس تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه را بگذرانند.

برای این منظور دانشجویان مشمول معافیت پزشکی باید باهمراه داشتن گواهی پزشک متخصص و مدارک مربوط، به پزشک معتمد دانشگاه مراجعه نموده و تایید ایشان را به دفتر گروه عمومی ارائه نمایند.

زمان ارائه مدارک : از تاریخ 19 /6 /1401 تا 7 مهر می باشد. بدیهی است به علت بسته شدن ثبت نام، به مراجعات بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دانشجویان می‌توانند؛ جهت کسب اطلاعات مربوط به پزشک معتمد، به معاونت دانشجویی و فرهنگی واقع در طبقه پنجم ساختمان فرهنگ مراجعه نمایند.