انتصاب سرپرست روابط عمومی

مهدی خادم به عنوان سرپرست روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ دکتر مهدی باصولی؛ طی حکمی مهندس مهدی خادم را به عنوان «سرپرست روابط عمومی دانشگاه» منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

امید است با عنایت پروردگار متعال و استفاده مؤثر از همکاران آن حوزه در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف دانشگاه موفق و مؤید باشید.