Cardinal Theme

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

فرآیند ارائه پیشنهاده (پروپوزال) و ثبت فرم مصوب در نرم افزار آموزش

جهت انجام امور پروپوزال با توجه به فرآيند ارائه پيشنهاده مندرج در ذیل نسبت به ارائه و تصويب پروپوزال خود حداكثر تا مورخ 95/9/15 اقدام نمائید. دانشجویان می توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.
                                                                             

آموزش دانشكده فني و مهندسي