Cardinal Theme

آیا می دانید که ؟

آیا می دانید که ؟

فرايند فارغ التحصيلي از  26 تير ماه  1395 بصورت

غيرحضوري و از طريق نرم افزار آموزشي گلستان انجام  خواهد شد.

براي مشاهده راهنماي فرايند به صفحه نخست نرم افزار آموزشي گلستان مراجعه نماييد.


ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان انتقالي در نيمسال اول 1395 منوط به تطبيق واحد نمرات آنها مي باشد.


دانشجوياني كه در پرونده آموزشي خود كسري مدرك دارند نمي توانند در نيمسال اول 1395انتخاب واحد نمايند.