اعضای هیات امنای دانشگاه علم و فرهنگ

اعضای هیات امنای دانشگاه علم و فرهنگ عبارتند از:

  • جناب آقای دکتر حمیدرضا طیبی(رییس جهاد دانشگاهی و رییس هیات امنای دانشگاه علم و فرهنگ)
  • جناب آقای دکتر سیدسعید هاشمی(رییس دانشگاه علم و فرهنگ)
  • جناب آقای دکتر حمید گورابی
  • جناب آقای دکتر حسینعلی قبادی
  • جناب آقای دکتر علی منتظری مقدم
  • جناب آقای دکتر علی حسنی
  • حجه الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی
  • جناب آقای مهندس محمد رحمتی