رییس دانشگاه

سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ:

دکتر مهدی باصولی

دانشیار-دانشکده علوم گردشگری

تلفن: 44214745

ایمیل Basouli@usc.ac.ir