اعضای هیات امنای دانشگاه علم و فرهنگ

اعضای هیات امنای دانشگاه علم و فرهنگ عبارتند از:

  • آقای دکتر حسن مسلمی نائینی (رئیس جهاد دانشگاهی و رییس هیات امنای دانشگاه علم و فرهنگ)
  • آقای دکتر مهدی باصولی (رئیس دانشگاه علم و فرهنگ)
  • آقای دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو
  • آقای دکتر حمید گورابی
  • آقای دکتر علی منتظری مقدم
  • آقای مهندس محمد رحمتی
  • آقای دکتر عبدالحمید احمدی