مراکز و موسسات وابسته

 پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی دانشـگاه علـم و فرهنگ؛ تنهـا پارک تخصصی در گسـتره ملـی بـا محوریـت فرهنگ،هنـر و صنایـع فرهنگی محسـوب می شـود.
ایـن پـارک بـا در نظر گرفتـن نیازهای موجـود با هدف اشـتغال زایی در بخش هـای هنر، مد و لباس، صنایع دسـتی و گردشـگری فعالیت میکند و شـعبه هایی در سـایر شـهرها ایجاد کرده است. پـارک ملـی علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی مهمترین بسـتر فعالیت های کارآفرینانه دانشـجویان این دانشـگاه محسـوب می شـود.

دفتر همکاری های بین‌المللی

دانشـگاه علـم و فرهنـگ مجـوز جذب دانشـجوی خارجی خـود را از وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری اخـذ کـرده و هـم اکنـون دانشـجویانی از کشـورهای ترکیـه، تاجیکسـتان، عـراق و افغانسـتان و… در ایـن دانشـگاه مشـغول تحصیل هسـتند.امور بین الملل دانشـگاه بـا رویکـرد “انتقال دانش تعاملی و اشـتغال دانش بنیان به عنوان سـبزترین مسـیر توسـعه جهانـی” برنامه هـای متعـددی را با همکاری دانشـگاه های معتبر و اسـاتید خارجی و داخلـی در قالـب برگـزاری دوره هـای مشـترک آموزشـی بلندمـدت و کوتاه مدت، مشـارکت در قالـب فاندهـای بین المللـی، برگـزاری رویدادهای علمـی و فرهنگی و برگـزاری کارگاه ها و دوره هـای تخصصـی برای دانشـجویان خارجی پیش بینـی، برنامه ریـزی و اجـرا میکند.

بنیاد توسعه کسب وکار

بنیـاد توسـعه کسـب و کار دانشـگاه علـم و فرهنـگ بـا هـدف ایجاد بسـتر و زیرسـاخت های کارآفرینی و توســعه هســته های دانشــجویی در ایــن دانشــگاه تاســیس شــده کــه هــدف اصلـی آن فراهـم کـردن امـکان کارآمـوزی، کارورزی و اسـتقرار هسـته های کسـب و کار بـا همـکاری دانشـجویان و اسـاتید در رشـته های مختلـف دانشـگاه اسـت. ایـن هسـته ها پـس از بلـوغ کافـی بـه شـرکتهای خلاق و دانـش بنیـان تبدیـل شـده و در پـارک ملـی علـوم و فنـاوری نـرم و صنایـع فرهنگـی مسـتقر می شـوند.

آموزش های تخصصی و فوق تخصصی

مرکــز آموزش هــای تخصصــی دانشــگاه علــم و فرهنــگ زیــر نظــر بنیــاد توســعه کســب و کار بـا دغدغـه ایجـاد اشـتغال، کارآفرینـی، ارتقـای مهارت هـای منابـع انسـانی و بـا هـدف تربیــت نيــروي انســاني متخصــص و مهارتــی فعالیــت می کنــد. ایــن مرکــز علاوه بــر طراحـی، تدویـن و اجـرای دوره هـای درخواسـتی دانشـجویان و کارفرمایـان، بـا رویکـرد رفع نیازهــای وزارتخانه هــا، ســازمان ها و دســتگاه های اجرایی(دولتــی و خصوصــی) بــه طــور مســتمر مبــادرت بــه نیازســنجی درســطح جامعــه نمــوده و براســاس نیازهــای موجــود دوره هـای کاربـردی- تخصصـی بـا رویکـرد شـاغل شـدن فراگیـران را طراحـی و ارائـه مـی نمایـد.

دکمه بازگشت به بالا