اساسنامه دانشگاه

متن اساسنامه

شماره:  1521/90/ دش ۱۳۹۰/۲/۱۸

مصوبه «آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری»

(مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مصوبه « آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» که در جلـسه 684 مورخ 10/12/1389 شـورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 11/11/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:

ماده 1 – تعاریف:
وزارتین: منظور از وزارتین، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند.
موسسه: منظور از موسسه، دانشگاهها، دانشکده‌های مستقل و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وابسته به سایر دستگاههای اجرایی و همچنین موسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و دانشگاه آزاداسلامی می‌باشد.

ماده 2 – ارکان موسسه:
ارکان مؤسسه عبارتند از:

 1. هیأت امنا؛
 2. رییس موسسه؛
 3. هیات رئیسه؛
 4. شورای موسسه.

ماده 3 – هیات امنا:
هیات امنا عالی‌ترین رکن موسسه می‌باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9/12/1367 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی) تعیین شده است.

ماده 4 – رئیس موسسه:
الف ـ جایگاه:
رئیس موسسه بالاترین مقام اجرایی موسسه می‌باشد که بعد از هیات امنا دومین رکن موسسه خواهدبود و در قبال کلیه امور موسسه در حدود مقررات مصوب، مسئول و نماینده حقوقی موسسه در نزد مراجع ذیصلاح خواهدبود.
ب ـ نحوه انتصاب:
رئیس هر موسسه بر حسب مورد از جانب وزیر هر یک از وزارتین به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهدشد که در صورت تایید شورا، وی با حکم وزیر به مدت چهـارسال به انجام وظایف خود خواهدپرداخت. نحوه انتصاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مفاد اساسنامه دانشگاه مذکور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌گردد.
  تبصره 1ـ انتخاب مجدد افرادی که با انجام تشریفات مقرر در این ماده منصوب می‌شوند، به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع می‌باشد. در موارد استثنا، انتخاب مجدد برای دوره بعدی پس از تایید و اخذ مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر می‌باشد.
  تبصره 2ـ وزیر هر یک از وزارتین می‌تواند تا تایید حکم رئیس پیشنهادی موسسه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی را حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست موسسه منصوب نماید.
  تبصره 3ـ در موسسات آموزش عالی وابسته به سایر دستگاههای اجرایی، رئیس موسسه به پیشنهاد رئیس هیات امنا، تایید وزیر ذیربط و حکم رئیس هیات امنا منصوب می‌گردد.
  تبصره 4ـ روسای مراکز و واحدهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی براساس مفاد اساسنامه آن دانشگاه، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌گردند.
  تبصره 5 ـ در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی، رئیس موسسه براساس مفاد اساسنامه موسسات مذکور، مصوب شورای گسترش آموزش عالی هر یک از وزارتین و یا سایر مراجع ذیصلاح منصوب می‌گردد.
ج ـ شرایط عمومی رئیس موسسه:
  – شرایط عمومی مربوط به روسای موسسات به استثنای موسسات مندرج در ماده12 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل می‌باشد:
  – اعتقاد به اسلام و قانون اساسی، التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
  – عامل بودن به واجبات و پرهیز جستن از محرمات؛
  – دارا بودن تقوی دینی و التزام عملی به احکام اسلام؛
  – برخورداربودن از حُسن شهرت اخلاقی و وجاهت علمی و آشنابودن به اداره امور موسسه؛
  – عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های غیرقانونی.
  – احراز سایر شرایط مندرج در بندهای ذیل:
  – تقید و پایبندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اصل ولایت فقیه و ارزشهای دینی و اخلاقی؛
  – دارا بودن شرط تاهل؛
  – داشتن حداقل سن 30 سال و حداکثر 65 سال در زمان انتصاب.
د ـ شرایط اختصاصی رئیس موسسه:
  – عضوهیات علمی رسمی با مرتبه علمی حداقل استادیار؛
  – داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری در وضعیت هیات علمی؛
  – داشتن حداقل 2 سابقه اجرایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی.
    تبصره1ـ در شرایط استثنایی، نداشتن شرایط مندرج در بند « ب ـ 3» شرایط عمومی یا بند «2» شرایط اختصاصی منوط به تایید وزیر هر یک از وزارتین و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (با رعایت مفاد تبصره4 بند ب ماده4) حسب مورد می‌باشد.
    تبصره2ـ داشتن مرتبه علمی حداقل دانشیاری برای روسای موسسات بزرگ (رده یک) الزامی است و در شرایط استثنایی انتخاب رئیس موسسات بزرگ از میان اعضای هیات علمی با مرتبه استادیاری با حداقل 5 سال سابقه خدمت و کسب حداقل دوسوم آرای موافق شورای عالی انقلاب فرهنگی مجاز می‌باشد.

ماده5 ـ معاونان موسسه:
الف ـ جایگاه:
دومین سطح مدیریتی موسسه معاونان موسسه می‌باشند که می‌تواند شامل عناوین ذیل باشد:

 1. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی؛
 2. معاون دانشجویی؛
 3. معاون فرهنگی و اجتماعی؛
 4. معاون پژوهشی و فناوری؛
 5. معاون توسعه مدیریت و منابع یا عناوین مشابه؛

  تبصره ـ تعداد معاونتها در موسسات بر اساس تشکیلات مصوب هیاتهای امنای ذیربط حداکثر تا سقف مصوب قانونی تعیین می‌گردد.
ب ـ نحوه انتصاب معاونین و سایر مدیران موسسه:
معاونان و سایر مدیران موسسه با احراز شرایط اختصاصی و عمومی توسط رئیس موسسه انتخاب و منصوب می‌گردند. همچنین تغییر و یا عزل آنان نیز از وظایف و اختیارات رئیس موسسه می‌باشد.
ج ـ شرایط عمومی معاونین و سایر مدیران موسسه:
شرایط عمومی کلیه مدیران موسسه (معاونین، مدیران، روسای، معاونان و مدیران دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و آموزشکده‌ها، مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی و مدیران سایر واحدهای دانشگاهی) به شرح ذیل می‌باشد:

 1. اعتقاد به اسلام و قانون اساسی، التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
 2. عامل بودن به واجبات و پرهیز جستن از محرمات؛
 3. دارا بودن تقوی دینی و التزام عملی به احکام دینی؛
 4. برخوردار بودن از حسن شهرت اخلاقی و وجاهت علمی و آشنا بودن به اداره امور موسسه؛
 5. عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های غیرقانونی.

د ـ شرایط اختصاصی معاونین موسسه:

 1. عضو هیات علمی رسمی با مرتبه علمی حداقل استادیار؛
 2. داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با مدرک دکترا در وضعیت هیات علمی؛
 3. دارا بودن مدرک تحصیلی تخصصی و یا تجربه عملی در زمینه موردنظر.

  تبصره1ـ علاوه بر شرایط اختصاصی فوق، احراز رتبه اول تا پنجم (بر اساس امتیازات کسب شده از موضوع ماده یک آیین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی فعالیتهای فرهنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی) در میان اعضای هیات علمی موسسه، برای معاون فرهنگی و اجتماعی الزامی است.
  تبصره2ـ در شرایط استثنایی، با موافقت وزرای هریک از وزارتین داشتن مرتبه مربی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط برای معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت بهداشتی کافی است.
  تبصره3ـ در مورد مراکز آموزش عالی کمتر از سطح دانشگاه و در شرایط استثنایی، با تایید وزرای هر یک از وزارتین و همچنین در موسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی داشتن مرتبه مربی برای معاونان کافی است.
  تبصره4ـ در مورد دانشگاه آزاد اسلامی و در شرایط استثنایی، با تایید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی داشتن مرتبه مربی یا مدرک کارشناسی ارشد مرتبط برای معاونتها کافی است.

ماده6 ـ رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده:
الف ـ شرایط اختصاصی رئیس و معاونین دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده:

 1. عضو هیأت علمی با مرتبه علمی حداقل استادیار؛
 2. داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با مدرک دکترا؛
 3. دارا بودن مدرک تحصیلی و تخصصی و یا تجربه عملی در زمینه مورد نظر.
  تبصره ـ در شرایط استثنایی، داشتن مرتبه مربی برای ریاست آموزشکده‌ها کافی است.

ب ـ وظایف و اختیارات رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده:

 1. ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛
 2. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروه‌ها؛
 3. نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می‌شود؛
 4. ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهـنگی دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛
 5. نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛
 6. پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛
 7. ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس موسسه؛
 8. بررسی صلاحیت معاونان گروه‌ها و اظهارنظر درباره آنان.

ماده7ـ معاون دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده:
 جایگاه:
هر دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده می‌تواند بر حسب نیاز یک تا سه معاون به‌تشخیص هیأت رئیسه موسسه داشته باشد.

ماده8 ـ مدیر گروههای آموزشی و پژوهشی:
الف ـ جایگاه:
گروه‌های آموزشی و پژوهشی واحدی است متشکل از اعضای هیات علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش بشری که در دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده دایر است.
ب ـ نحوه انتصاب:
مدیر گروه به پیشنهاد رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده از میان اعضای گروه با تایید و حکم رئیس موسسه برای مدت دو سال منصوب می‌گردد.
  تبصره ـ پس از مدت دو سال انتصاب مجدد برای تصدی سمت مدیر گروه، بر اساس ارزیابی گزارش عملکرد دو سالانه وی صورت می‌پذیرد.

ماده11ـ شورای موسسه:
الف ـ تعریف شورای موسسه:
شورای مؤسسه دومین رکن سیاستگذار بعد از هیات امنا می‌باشد که به تنظیم سیاستها و برنامه‌های جاری موسسه براساس سیاستهای کلان مصوب در هیات امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح می‌پردازد.
ب ـ ترکیب شورای موسسه:

 1. اعضای هیأت رئیسه موسسه؛
 2. رؤسای دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها و پژوهشکده‌ها؛
 3. دو تن از اعضای هیأت علمی هر یک از شوراهای تخصصی (آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و…) به انتخاب شورای مربوطه و دارای صلاحیتهای عمومی مندرج در این آیین‌نامه با تایید و حکم رئیس موسسه؛
 4. دو تن از اعضای هیأت علمی در مرتبه علمی حداقل دانشیار و دارای صلاحیتهای عمومی مندرج در این آیین‌نامه با انتخاب و حکم رئیس موسسه.

  تبصره1ـ رئیس موسسه می‌تواند در مورد مسائل خاص از رئیس گروه معارف و سایر مدیران حسب مورد به منظور شرکت در جلسات شورا دعوت نماید.
  تبصره2ـ مدت عضویت اعضای حقیقی شورای موسسه به مدت 2 سال می‌باشد.
  تبصره3ـ ریاست شورا به عهده رئیس موسسه می‌باشد. شورا دارای نایب رئیس می‌باشد که از میان اعضای شورا با انتخاب و حکم رئیس موسسه منصوب می‌گردد.
  تبصره4ـ مصوبات شورا و مکاتبات مربوطه از طریق ریاست شورا انجام می‌پذیرد.
ج ـ وظایف و اختیارات شورای موسسه:
1. ارزیابی کلی عملکرد موسسه؛
2. بررسی و تصویب دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه‌های آن، پیشنهادی معاونتها و شوراهای تخصصی موسسه به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
3. بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری موسسه با موسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه؛
4. بررسی و تایید برنامه‌های پذیرش دانشجو توسط دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها، مبتنی بر بودجه و امکانات موسسه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سیاستهای هر یک از وزارتین به منظور ارسال به وزارت مربوطه؛
5 . بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت؛
6 . بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راه کارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستیها؛
7. بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) موسسه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها
8 . ارجاع برخی از موضوعات موسسه برای بررسی و اظهارنظر به یکی از شوراهای تخصصی حسب مورد؛
9. تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورا و کمیته‌های آن.

ماده12ـ شوراهای تخصصی موسسه:
الف ـ تعریف شوراهای تخصصی:
شوراهای تخصصی اولین سطح سیاستگذاری بخشی موسسه می‌باشد که در حوزه‌های معاونت‌های: آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، به ریاست معاونان ذیربط و در معاونت فرهنگی و اجتماعی به ریاست رئیس موسسه تشکیل می‌شود و نسبت به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در بخشهای مختلف موسسه به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی و برنامه‌ریزی در بخش مربوطه و ارائه به شورای موسسه و هیأت‌رئیسه اقدام می‌نماید.
ب ـ اعضا، وظایف و اختیارات شوراهای تخصص

   1ـ ترکیب شورای تخصصی آموزشی:
    1. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه (رئیس شورا)؛
    2. مدیرکل امور خدمات آموزشی موسسه یا عناوین مشابه؛
    3. مدیرکل امور شاهد و ایثارگر یا عناوین مشابه حسب نیاز؛
    4. معاونان آموزشی دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها؛
    5 . دو تن از میان 4 تن از اعضای هیأت علمی پیشنهادی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی با تایید و حکم رئیس موسسه.
   2ـ ترکیب شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی:
    1. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه (رئیس شورا)؛
    2. معاون پژوهشی و فناوری موسسه؛
    3. مدیرکل تحصیلات تکمیلی موسسه؛
    4. مدیرکل خدمات آموزشی موسسه؛
    5 . مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها؛
   3- ترکیب شورای تخصصی دانشجویی:
    1. معاون دانشجویی (رئیس شورا)؛
    2. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه؛
    3. مدیرکل امور دانشجویی؛
    4. مدیرکل امور فرهنگی؛
    5 . رئیس مرکز مشاوره دانشجویی؛
    6 . مدیرکل امور شاهد و ایثارگر موسسه؛
    7. یک نماینده از هر یک از شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و فناوری و فرهنگی موسسه؛
    8 . دو دانشجو با تایید و حکم رییس موسسه از میان دانشجویان موسسه (یک  نفر به پیشنهاد معاون دانشجویی و یک نفر به پیشنهاد تشکلهای رسمی دانشجویی)؛
    9. مسئول امور خوابگاههای دانشجویی؛
  10. مسئول امور تربیت بدنی؛
  11. مسئول امور تغذیه دانشجویی.
  تبصره ـ شرایط عضویت دانشجو در شورای تخصصی دانشجویی به شرح ذیل می‌باشد:
   1. بیش از نیمی از واحدها را گذرانده باشد؛
   2. معدل کل او 3 (14) و یا بالاتر باشد؛
   3. حداقل یک تن از آنان دانشجوی خوابگاهی باشد؛
   4. دارای صلاحیتهای عمومی مندرج در این آیین‌نامه باشد.
ترکیب اعضای شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی:
  1. رییس موسسه به عنوان رئیس شورا؛
  2. مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه؛
  3. معاون فرهنگی و اجتماعی به عنوان دبیر شورا؛
  4. معاون دانشجویی؛
  5 . معاون آموزشی؛
  6 . مسئول بسیج اساتید؛
  7. دبیر مرکز هم اندیشی اساتید؛
  8 . یک عضو هیات علمی از میان سه عضو حائز رتبه برتر فرهنگی به انتخاب رئیس موسسه؛
  9. نماینده بزرگترین تشکل اسلامی دانشجویی (تشخیص بزرگترین تشکل با هیات نظارت بر تشکل‌ها است)؛
10. مسئول بسیج دانشجویی (براساس قانون بسیج دانشجویی)؛
11. نماینده هر تشکل رسمی ذینفع مرتبط با موضوع جلسه (با حق رای در جلسه مربوطه).
  تبصره1ـ در مراکزی که معاون دانشجویی و معاون فرهنگی و اجتماعی یک نفر می‌باشد، مدیرکل فرهنگی یا رئیس دفتر فرهنگ اسلامی به اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی اضافه می‌شود.
  تبصره2ـ حضور سایر صاحبنظران فرهنگی در جلسات شورای فرهنگی و اجتماعی، بدون حق رای و با صلاحدید رئیس جلسه حسب مورد بلامانع است.
 تبصره3ـ در موسساتی که جهاد دانشگاهی فعال وجود دارد حسب تشخیص رئیس موسسه، رئیس جهاد دانشگاهی به عنوان عضو جلسه خواهد بود.
5 ـ ترکیب شورای تخصصی پژوهشی و فناوری:
  1. معاون پژوهشی و فناوری موسسه (رئیس شورا)؛
  2. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه؛
  3. مدیرارتباط با صنعت موسسه؛
  4. معاونان پژوهشی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها؛
  5 . یک محقق از هر یک از واحدهای تحقیقاتی وابسته به موسسه با معرفی رییس موسسه (در صورتی که واحد مستقل باشد) و با معرفی رییس دانشکده و آموزشکده (چنانچه واحد جزو دانشکده و آموزشکده باشد) با تایید و حکم رئیس موسسه؛
  6 . دو تن از میان چهار تن از اعضای هیأت علمی صاحب فعالیتها و آثار پژوهشی و فناوری ارزنده پیشنهادی معاون پژوهشی و فناوری با تایید و حکم رئیس موسسه؛

ماده13ـ شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده در موسسات تخصصی:
ترکیب شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده در موسسات تخصصی:

 1. رییس دانشکده (رییس شورا)؛
 2. معاون آموزشی دانشکده (نایب رییس)؛
 3. معاون پژوهشی دانشکده یا عناوین مشابه؛
 4. نمایندگان شاخه‌هایی که مجری دوره‌های تخصصی هستند با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق در مقطع تحصیلات تکمیلی؛
 5. یک یا دو تن از اعضای هیأت علمی موسسه با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه کار آموزشی یا پژوهشی در صورت لزوم با تایید و حکم رئیس موسسه.

ماده14ـ شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده در موسسات جامع:
الف ـ ترکیب شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده در موسسات جامع:

 1. رییس دانشکده (رییس شورا)؛
 2. معاون آموزشی دانشکده (نایب رییس)؛
 3. معاون پژوهشی دانشکده؛
 4. نمایندگان گروه‌های آموزشی که مجری دوره‌های تخصصی هستند با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه آموزشی یا پژوهشی در مقطع تحصیلات تکمیلی؛
 5. یک تا دو تن از اعضای هیأت علمی موسسه با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه کار آموزشی یا پژوهشی با تایید و حکم رئیس موسسه.

ب ـ وظایف شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده در موسسات جامع:
شورای تحصیلات تکمیلی هر دانشکده جانشین شورای آموزشی ـ پژوهشی آن دانشکده در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا خواهد بود.

ماده15ـ شورای آموزشی ـ پژوهشی دانشکده/آموزشکده:
تعریف شورای آموزشی ـ پژوهشی دانشکده/آموزشکده:
در هر دانشکده که دارای سه گروه آموزشی یا بیشتر باشند و همچنین در آموزشکده‌ها شورای آموزشی ـ پژوهشی دانشکده و آموزشکده با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

 1. رئیس دانشکده یا آموزشکده؛
 2. معاونان دانشکده یا آموزشکده؛
 3. مدیران گروه‌های دانشکده یا آموزشکده.

ماده16ـ گروه‌های آموزشی:
تعریف گروه آموزشی:
گروه آموزشی واحدی است متشکل از اعضای هیأت علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش بشری که در دانشکده یا آموزشکده‌ای دایر است و اعضای هیأت علمی هر گروه مجموعاً شورای آن گروه را تشکیل می‌دهند.

ماده17ـ مدیران ستادی موسسه:
الف ـ نحوه انتصاب مدیران ستادی:
مدیران ستادی موسسه پس از احراز شرایط اختصاصی و عمومی ( به استثنای مدیران تحت مدیریت مستقیم رئیس موسسه) با پیشنهاد معاون ذیربط و تایید و حکم رئیس موسسه منصوب می‌گردند. همچنین عزل آنان نیز از وظایف و اختیارات رئیس موسسه می‌باشد.
  تبصره ـ مدت انتصاب مدیران موسسه 2 سال می‌باشد و پس از آن رئیس موسسه براساس گزارش عملکرد دو سالانه آنان نسبت به انتصاب مجدد یا تعیین فرد جدید اقدام می‌نماید.
ب ـ شرایط عمومی مدیران ستادی موسسه:
شرایط عمومی مدیران هیات علمی مندرج در ماده4 این آیین‌نامه برای مدیران ستادی موسسه نیز قابل اعمال می‌باشد.
ج ـ شرایط اختصاصی مدیران ستادی موسسه:
داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با مسئولیت؛
داشتن حداقل 3 سال حسن سابقه اجرایی در زمینه مسئولیت.
تبصره ـ در شرایط استثنایی داشتن 5 سال سابقه حسن اجرایی در زمینه مسئولیت مرتبط با تایید رئیس موسسه، می‌تواند جایگزین شرایط بند یک گردد.

ماده18-

این آیین‌نامه در 18 ماده و 33 تبصره در جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ 1/1/1390 برای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی وابسته به وزارتین، سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی لازم‌الاجرا می‌باشد. از تاریخ اجرای این آیین‌نامه، آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه 249 مورخ 11/4/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه‌های بعدی آن، لغو و بلااثر می‌گردد.

دکمه بازگشت به بالا