چاپ مقاله بین‌المللی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ در مجله بین‌المللی NANO

مقاله دکتر عبدالحسین رضائی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه علم و فرهنگ، با عنوان “Efficient Design and Implementation of QCA SISO Shift Register Circuits for Nanocomputing” در مجله بین‌المللی NANO از انتشارات World Scientific به چاپ رسید. این مجله دارای نمایه Web of Science (ISI) و ضریب تأثیر (Impact Factor) 1 است.
در این مقاله، به طراحی یک Shift Register SISO در بستر نانوفناوری جدیدی به نام QCA پرداخته شده است. فناوری QCA (Quantum-dot Cellular Automata) یک فناوری نوین برای پیاده‌سازی مدارهای دیجیتالی است. استفاده از این فناوری می‌تواند به بهبود عملکرد مدارهای دیجیتالی با در نظر گرفتن معیارهای کلیدی مانند سرعت و مساحت مدار در سطح پیاده‌سازی فیزیکی کمک کند.
نتایج حاصل از مقایسه با گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که Shift Register SISO طراحی شده در این مقاله دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر Shift Register SISOهای موجود است.
این مقاله از طریق این لینک قابل دسترسی است.

دکمه بازگشت به بالا