27 اسفندماه، آخرین روز فعالیت دانشگاه علم و فرهنگ در سال 1396

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، بنا بر دستور آقای دکتر هاشمی، ریاست محترم دانشگاه علم و فرهنگ روز 28 اسفندماه دانشگاه تعطیل می باشد.

26 اسفند 1396 - 13:05

فعالیت پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در حوزه گردشگری

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو، ریاست پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی تأکید کرد: قصد داریم بخش‌های مغفول مانده و ناشناخته صنعت گردشگری را شناسایی کنیم و ام ...

21 اسفند 1396 - 18:37

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها